O spoločnosti

 

Slovenské pramene a žriedla, a.s. je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov na Slovensku. Popri vlastných zna?kách vyrába aj nápoje pre maloobchodné aj ve?koobchodné re?azce. V piatich výrobných závodoch zamestnáva do 400 ?udí. Ro?ný predaj dosahuje okolo 40 miliónov eur. Výrobný sortiment spolo?nosti tvorí viac ako 100 druhov výrobkov. Vo svojom produktovom portfóliu má neochutené ?i ochutené minerálne a pramenité vody, ochutené nealkoholické nápoje a sirupy.


Marketing

Spolo?nos? Slovenské pramene a žriedla, a.s. má na trhu nieko?ko silných zna?iek, ktoré sú podporované širokou škálou marketingových aktivít. V prípade potreby je možné poskytnú? naše marketingové know how pri podpore zna?iek našich partnerov.


Vývojové pracovisko

  • garantuje profesionálny priebeh vývoja jednotlivých produktov v súlade s európskymi normami a legislatívou pre potravinársky priemysel:
  • ponúka zákazníkom produkty pripravené na mieru a zárove? reaguje na sú?asné trendy v potravinárskom svete
  • spolupracuje s renomovanými výrobcami vstupných surovín
  • zabezpe?uje odbornú prezentáciu benefitov, obalovú flexibilitu, sledovanie trendov v oblasti životného prostredia

?innos? vývojového pracoviska je pozitívne vnímaná aj na zahrani?ných odborných fórach, ?oho dôkazom sú ocenenia najvyššej kavality a skvelej chuti.

Superior Taste Award.

Logistika

Odbyt výrobkov je zabezpe?ovaný priamo z výrobných prevádzok v Širokom, Dobrej Vode, Budiši, Martine, Tornali a z distribu?ného centra vo Zvolene. Doprava produktov sa realizuje prostredníctvom zmluvných dopravcov.


Najvýznamnejšie zna?ky spolo?nosti:

Budiš
Minerálna voda vynikajúcej kvality, jedine?nej chuti, s bohatou a dlhoro?nou tradíciou a zárove? najpredávanejšia minerálna voda na slovenskom trhu.

Fatra
Minerálna voda s jedine?ným zložením a zásaditým charakterom.

Fatra extra
Vysokomineralizovaná minerálna voda vyvierajúca v srdci Slovenska.

Gemerka
Ideálna minerálna voda najmä z h?adiska pomeru hor?íka a vápnika.

Zlatá Stud?a
Pramenitá voda s ?ahkým zložením, vyváženým pomerom minerálov a v kvalite doj?enskej vody.

Lokálka
Lokálka je nápoj, vyrábaný na základe špeciálnej receptúry. Nápoje tejto zna?ky sú charakteristické svojou unikátnou chu?ou a vô?ou. Lokálka je špecifický colový nápoj.


Importované zna?ky:

Sunquick
Ob?úbený ovocný koncentrát z pravého ovocia, ktorý je ur?ený pre všetky vekové kategórie.

Pfanner
Prémiová rada štiav, nektárov a ovocných nápojov z prvotriednych koncentrátov.

Africola
Prémiová cola s najvä?ším obsahom kofeínu na Slovensku.

Gingermania
Slovenský unikát vyrábaný z ru?ne vyberaného zázvoru a sviežeho citróna.

Franklin and sons
Anglické toniky a soft drinky vyrábané výhradne len z najkvalitnejších ingrediencií.