Štatút súťaže

ŠTATÚT a ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 

Slovnaft súťaž 

 1. Základné parametre Súťaže 
 1. Predmetom tohto štatútu je úplné a jasné znenie pravidiel („Pravidlá“) súťaže „Slovnaft súťaž“ („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument. 
 1. Organizátorom a Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Budiš a.s, so sídlom Dubové, PSČ 038 23 Budiš, Slovenská republika, IČO: 36396591, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10284/L („Organizátor /Usporiadateľ“)
 1. Technický správca evidenčného systému Súťaže je spoločnosť BARRACUDA BS spol. s r.o., so sídlom Praha 4, Na Jezerce 1199/7, PSČ 140 00, IČO: 49707418, zapísaná v obchodnom registri vedenom  pod Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 22873 („Technický správca”). 
 1. Doba a miesto konania Súťaže 
 1. Súťaž bude prebiehať od 1.6 2022 00:00:01 do 30.6.2022 23:59:59 vrátane. („Doba konania Súťaže“). 
 1. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky v sieti čerpacích staníc Slovnaft, Vlčie Hrdlo 1 25, 824 12 Bratislava, IČO: 35697547, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 426/B na území Slovenskej republiky („Slovnaft“) („Miesto konania  Súťaže“).  
 1. Tieto Pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k súťažiacim – spotrebiteľom v Slovenskej republike. 
 1. Účasť v Súťaži, mechanika a vyhodnotenie Súťaže 
 1. Súťaže podľa týchto Pravidiel sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá v Dobe a v Mieste konania Súťaže v sieti čerpacích staníc Slovnaft zakúpi dva súťažné výrobky Organizátora značky Budiš, Fatra alebo Gemerka alebo ich kombináciu („Súťažiaci“). 
 1. Súťažným výrobkom podľa článku 3.1 Pravidiel, s ktorým je možné sa zúčastniť Súťaže, je výrobok značky Budiš, Fatra a Gemerka(„Výrobok“). 
 1. Zo Súťaže   sú   vylúčení   všetci   zamestnanci   Organizátora, Usporiadateľa, Technického   správca a spolupracujúcich spoločností, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru postupom podľa článku 4.13 Pravidiel poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, prípadne ju použije na iné, napr. marketingové alebo dobročinné účely. 
 1. Do Súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť. 
 1. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že v Dobe a Mieste konania Súťaže v sieti čerpacích staníc Slovnaft osobne zakúpi v rámci jedného nákupu minimálne dva (2) ks Výrobku („Súťažný nákup“) a pošle súťažnú sms  na tel. číslo +421 940 682 333. Súťažná sms musí mať nasledovný tvar: „BUDISmedzeraDD.MM.RRRRmedzeraHH:MM(napríklad: „BUDIS 24.4.2022 15:10“) („Súťažná SMS“). Súťažná SMS znamená kombinácia písmen, čísel a medzier vo stanovenom formáte.   
 1. Každý Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť opakovane, vždy však po splnení všetkých podmienok účasti podľa článku 3.5 Pravidiel. Súťažnú SMS je možné použiť vždy iba pre jednu účasť v Súťaži, Súťažiaci je teda oprávnený zaregistrovať každú Súťažnú SMS iba raz. 
 1. Súťažiaci je povinný si uchovať pokladničný blok zo Súťažného nákupu pre prípadné uplatnenie výhry. 
 1. Organizátor má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi (viď článok 3.4 Pravidiel). Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť zo Súťaže Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania. 
 1. Súťažiaci, ktorý odoslal Súťažnú SMS správu, automaticky obdŕža spätnú potvrdzujúcu SMS správu. Rozhodujúce pre zaradenie Súťažnej SMS do Súťaže je hlavne použitie kľúčového slova BUDIS, ktoré sa musí nachádzať na začiatku Súťažnej SMS, pričom nezáleží na tom, či je uvedené malým alebo veľkým písmom. Pokiaľ nie je táto podmienka splnená, nie je Súťažná SMS zaradená do evidenčného systému. 
 1. Cena Súťažnej SMS zasielaných Súťažiacimi z mobilných sietí prevádzkovaných slovenskými operátormi zodpovedá cene za bežnú SMS podľa tarify operátora Súťažiaceho. Spätné potvrdzujúce SMS správy, odosielané Súťažiacim do mobilných sietí prevádzkovaných slovenskými operátormi, nie sú spoplatnené. 
 1. Usporiadateľ a Technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť v prípade, že niektorý z operátorov mobilných sieti z akéhokoľvek dôvodu uzatvorí prístup pre prijímanie Súťažných SMS správ Súťažiacich na súťažnom telefónnom čísle +421 940 682 333 v Dobe konania Súťaže a rovnako nezodpovedajú za vlastníctvo použitých mobilných telefónov ani za nedoručenie Súťažnej SMS. 
 1. SMS správy odoslané prostredníctvom internetových SMS brán alebo pevných telefónnych liniek sú zo Súťaže vylúčené. Zo Súťaže sú ďalej vylúčené Súťažné SMS doručené Usporiadateľovi v inom než predpísanom tvare Súťažnej SMS správy, Súťažné SMS neúplné, vymyslené, opakujúce sa Súťažné SMS a Súťažné SMS správy, akokoľvek inak odporujúce týmto Pravidlám. Po registrácii dvadsiatich (20) neregulárnych Súťažných SMS prostredníctvom SMS môže byť prijímanie Súťažných SMS od daného Súťažiaceho zastavené blokovaním jeho telefónneho čísla. 
 1. Pri prijatí súťažných SMS do evidenčného systému je zhotovený záznam obsahujúci poradové číslo správy a registrácie, dátum a čas prijatia, obsah prijatej správy a registrácie, telefónne číslo Súťažiaceho. Takto získané informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov, resp. ich zaradenie do zlosovania a vyriešenie reklamácií. 
 1. Do Súťaže budú zaradené iba platné Súťažné SMS. Organizátor, Usporiadateľ a Technický správca si vyhradzujú právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých obdŕžaných Súťažných SMS a registrácií prostredníctvom súťažného formulára. 
 1. Výhry v Súťaži, ich uplatnenie a distribúcia 
 1. Výhrami v Súťaži sú: 
 1. 15x voucher v sieti hotelov TMR v hodnote 350€; 
 1. 50x tankovacia karta v sieti čerpacích staníc Slovnaft v hodnote 50€ 

Celkový počet výhercov je šesťdesiat päť (65) v celkovej hodnote 7.750€. („Výhra“) 

 1. Technický správca vyžrebuje zo všetkých Súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do Súťaže a splnili podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Žrebovanie“), celkom šesťdesiat päť  (65) Súťažiacich, ktorí získajú výhru (jednotlivo ako „Výherca“ alebo spoločne ako „Výhercovia“).  
 1. Opakované zapojenie do Súťaže vždy s novou platnou Súťažnou SMS zvyšuje šancu na výhru. 
 1. Každý Súťažiaci môže získať maximálne jednu (1) Výhru po celý Čas konania Súťaže 
 1. Žrebovanie sa bude konať dňa 12.07.2022 za účasti notára a za účasti dvojčlennej komisie zostavenej zo zamestnancov Technického správcu a za účasti zástupcu Usporiadateľa.  
 1. Na oznámenie výhier Výhercom bude do troch (3) pracovných dní odo dňa Žrebovania použité telefónne číslo, uvedené Výhercom pri registrácii („Oznámenie o výhre“), pri čom Výherca musí do piatich (5) dní od Oznámenia o výhre zaslať fotografiu alebo sken pokladničného bloku obsahujúcu výhernú Súťažnú SMS za účelom kontroly dodržania Pravidiel Súťaže na internetovú adresu špecifikovanú Technickým správcom v Oznámení o výhre. Na tejto adrese je Výherca povinný uviesť svoje kontaktné údaje: meno a priezvisko, doručovaciu adresu v Slovenskej republike, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu. V opačnom prípade jeho nárok na výhru zaniká a jeho výhra bez náhrady prepadá Usporiadateľovi. Prepadnutú výhru Usporiadateľ podľa svojej úvahy prípadne vydá dodatočne vylosovaným náhradníkom alebo výhru použije na iné účely. 
 1. Výhercom bude výhra následne zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo bude dodaná iným prepravcom na Výhercom uvedenú doručovaciu adresu v Slovenskej republike. 
 1. Výhry budú expedované najneskôr do jedného (1) mesiaca po uplynutí Doby konania Súťaže. 
 1. Nárok na výhru zaniká tiež v prípade, kedy sa s Výhercom nepodarí skontaktovať alebo opätovne dohodnúť na spôsobe odovzdania výhry. 
 1. Súťažiacim sa odporúča uschovať si pokladničný blok so Súťažnú SMS minimálne dva (2) týždne po vyhodnotení. 
 1. Organizátor má v odôvodnených prípadoch právo nahradiť výhru podobnou výhrou. Z obdobných dôvodov môže Organizátor upraviť lehoty uvedené v týchto Pravidlách. 
 1. V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na výhru podľa týchto Pravidiel, alebo pokiaľ Výherca výhru odmietne, je výlučne na rozhodnutí Organizátora, či vyžrebuje ako Výhercu iného Súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, alebo či výhru použije na iné účely. 
 1. Ochrana osobných údajov 
 1. Účasťou v súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že spoločnosť Budiš a.s, so sídlom Dubové, PSČ 038 23 Budiš, Slovenská republika, IČO: 36396591, bude ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať poskytnuté osobné údaje v rozsahu telefónneho čísla  a v prípade Výhry v Súťaži v rozsahu   mena, priezviska, doručovacej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla a prípadne ďalších údajov poskytnutých Usporiadateľovi v súvislosti s účasťou Súťažiaceho v tejto Súťaži. Spracúvanie osobných údajov v uvedenom rozsahu je nevyhnutné na účasť v Súťaži a v prípade Výhercov na odovzdanie výhry. Organizátor je oprávnený tieto údaje spracúvať na účely realizácie Súťaže a jej vyhodnotenia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Osobné údaje spracúvané na účely realizácie a vyhodnotenia Súťaže sú spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Osobné údaje podľa článku 5.1 týchto Pravidiel budú spracúvané na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania, prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov a na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie právnej ochrany Usporiadateľa. Organizátor a Technický správca sú vo vzťahu k osobným údajom Súťažiacich sprostredkovateľmi pre Usporiadateľa. 
 1. Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené Zákonom, najmä právo 

(I) na prístup k osobným údajom, (II) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (III) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (IV) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (V) právo na námietku, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, (VI) na prenosnosť osobných údajov ako aj (VII) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). 

 1. Poskytnutie osobných údajov Súťažiacim je dobrovoľné, ale osobné údaje sú nevyhnutné k jeho účasti v Súťaži, a preto neposkytnutie osobných údajov uvedených v čl. 5.1 týchto Pravidiel znemožňuje účasť Súťažiaceho v tejto Súťaži. 
 1. Osobné údaje budú s výnimkou údajov podľa článku 5.6 pre účely Súťaže po Dobu konania Súťaže spracúvané maximálne po dobu stodvadsiatich (120) dní po uplynutí Doby konania Súťaže. Organizátor môže spracúvať osobné údaje po dlhšiu dobu, len ak je ich dlhšie uchovávanie odôvodnené Zákonom alebo oprávnenými záujmami Usporiadateľa, Organizátora, Technického správcu alebo iných Súťažiacich, najmä na účely vymáhania práv a právnych nárokov a na účely obhajoby v prípadných sporoch v súvislosti so Súťažou alebo v konaniach vedených orgánmi verejnej moci v súvislosti so Súťažou. 
 1. Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: help@web-sutaze.sk . Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.  
 1. Súťažiaci súťažnou registráciou udeľuje Usporiadateľovi súhlas v súlade s ust. § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, na bezplatné použitie mena a mesta bydliska Súťažiaceho ako Výhercu v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb Usporiadateľa s tým, že môžu byť zadovážené a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy Súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udeľovaný na obdobie 1 roku od skončenia Doby konania Súťaže. 
 1. Spoločné ustanovenia 
 1. Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania Súťaže dostupné na Webovej stránke www.napoje.sk/sutaz a v písomnej podobe  v sídle Usporiadateľa. 
 1. Technickú podporu v súvislosti so Súťažou zaisťuje Technický správca, ktorého môžete kontaktovať na telefónnom čísle +420 222 360 360 alebo na e-mailovej adrese: help@web-sutaze.sk
 1. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účasťou v Súťaži Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzujete sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 1. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, stratu ani poškodenie výhier. 
 1. Usporiadateľ ani Organizátor rovnako nezodpovedajú za akúkoľvek škodu, ktorú Súťažiaci či ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou v Súťaži alebo užitím získanej výhry. 
 1. Nárok na uplatnenie výhry zo Súťaže nemôže Súťažiaci previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu. 
 1. Usporiadateľ nezodpovedá za plnenie dodania tretími stranami. Podmienky dodania tovaru či služieb získaných v rámci Súťaže sa riadi podmienkami ich dodávateľov. 
 1. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom použitia komunikačných prostriedkov na diaľku, siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami. 
 1. Vyplatenie peňažného plnenia namiesto výhry nie je možné a Súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny výhry. Súťažiaci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Organizátor ani Usporiadateľ týmto nie je voči Súťažiacim inak zaviazaný a Súťažiaci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora ani Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. 
 1. Usporiadateľ neodpovedá za chybné vyplnenie alebo odoslanie registrácie alebo Súťažnej SMS. 
 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže alebo Súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže bude vyhlásená na Webovej stránke. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, hlavne v reakcii na okolnosti mimo primeranú kontrolu Usporiadateľa, v rátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich. 
 1. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou so súhlasom Usporiadateľa rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu Organizátora, uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie Organizátora o námietke je konečné. 

V Bratislave dňa 31. 05. 2022 

ZMENA ŠTATÚTU A ÚPLNÝCH PRAVIDIEL SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

ku dňu 8.6.2022

„Slovnaft súťaž“

1. Základné parametre Súťaže

1.1 Predmetom tohto štatútu je úplné a jasné znenie pravidiel („Pravidlá“) súťaže „Slovnaft súťaž“ („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.

1.2 Organizátorom a Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Budiš a.s, so sídlom Dubové, PSČ 038 23 Budiš, Slovenská republika, IČO: 36396591, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10284/L („Organizátor / „Usporiadateľ“).

1.3 Technický správca evidenčného systému Súťaže je spoločnosť BARRACUDA BS spol. s r.o., so sídlom Praha 4, Na Jezerce 1199/7, PSČ 140 00, IČO: 49707418, zapísaná v obchodnom registri vedenom pod Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 22873 („Technický správca”).

2. Doba a miesto konania Súťaže

2.1 Súťaž bude prebiehať od 1.6 2022 00:00:01 do 30.6.2022 23:59:59 vrátane. („Doba konania Súťaže“).

2.2 Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky v sieti čerpacích staníc Slovnaft, Vlčie Hrdlo 1 25, 824 12 Bratislava, IČO: 35697547, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 426/B na území Slovenskej republiky („Slovnaft“) („Miesto konania Súťaže“).

2.3 Tieto Pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k súťažiacim – spotrebiteľom v Slovenskej republike.

3. Účasť v Súťaži, mechanika a vyhodnotenie Súťaže

3.1 Súťaže podľa týchto Pravidiel sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá v Dobe a v Mieste konania Súťaže v sieti čerpacích staníc Slovnaft zakúpi dva súťažné výrobky Organizátora značky Budiš, Fatra alebo Gemerka alebo ich kombináciu („Súťažiaci“).

3.2 Súťažným výrobkom podľa článku 3.1 Pravidiel, s ktorým je možné sa zúčastniť Súťaže, je výrobok značky Budiš, Fatra a Gemerka a to akejkoľvek veľkosti balenia bez obmedzenia („Výrobok“).

3.3 Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Organizátora, Usporiadateľa, Technického správca a spolupracujúcich spoločností, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru postupom podľa článku 4.13 Pravidiel poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, prípadne ju použije na iné, napr. marketingové alebo dobročinné účely.

3.4 Do Súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť.

3.5 Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že v Dobe a Mieste konania Súťaže v sieti čerpacích staníc Slovnaft osobne zakúpi v rámci jedného nákupu minimálne dva (2) ks Výrobku („Súťažný nákup“) a pošle súťažnú sms na tel. číslo +421 940 682 333. Súťažná sms musí mať nasledovný tvar: „BUDISmedzeraDD.MM.RRRRmedzeraHH:MM“ (napríklad: „BUDIS 24.4.2022 15:10“) („Súťažná SMS“). Súťažná SMS znamená kombinácia písmen, čísel a medzier vo stanovenom formáte.

3.6 Každý Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť opakovane, vždy však po splnení všetkých podmienok účasti podľa článku 3.5 Pravidiel. Súťažnú SMS je možné použiť vždy iba pre jednu účasť v Súťaži, Súťažiaci je teda oprávnený zaregistrovať každú Súťažnú SMS iba raz.

3.7 Súťažiaci je povinný si uchovať pokladničný blok zo Súťažného nákupu pre prípadné uplatnenie výhry.

3.8 Organizátor má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi (viď článok 3.4 Pravidiel). Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť zo Súťaže Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.

3.9 Súťažiaci, ktorý odoslal Súťažnú SMS správu, automaticky obdŕža spätnú potvrdzujúcu SMS správu. Rozhodujúce pre zaradenie Súťažnej SMS do Súťaže je hlavne použitie kľúčového slova BUDIS, ktoré sa musí nachádzať na začiatku Súťažnej SMS, pričom nezáleží na tom, či je uvedené malým alebo veľkým písmom. Pokiaľ nie je táto podmienka splnená, nie je Súťažná SMS zaradená do evidenčného systému.

3.10 Cena Súťažnej SMS zasielaných Súťažiacimi z mobilných sietí prevádzkovaných slovenskými operátormi zodpovedá cene za bežnú SMS podľa tarify operátora Súťažiaceho. Spätné potvrdzujúce SMS správy, odosielané Súťažiacim do mobilných sietí prevádzkovaných slovenskými operátormi, nie sú spoplatnené.

3.11 Usporiadateľ a Technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť v prípade, že niektorý z operátorov mobilných sieti z akéhokoľvek dôvodu uzatvorí prístup pre prijímanie Súťažných SMS správ Súťažiacich na súťažnom telefónnom čísle +421 940 682 333 v Dobe konania Súťaže a rovnako nezodpovedajú za vlastníctvo použitých mobilných telefónov ani za nedoručenie Súťažnej SMS.

3.12 SMS správy odoslané prostredníctvom internetových SMS brán alebo pevných telefónnych liniek sú zo Súťaže vylúčené. Zo Súťaže sú ďalej vylúčené Súťažné SMS doručené Usporiadateľovi v inom než predpísanom tvare Súťažnej SMS správy, Súťažné SMS neúplné, vymyslené, opakujúce sa Súťažné SMS a Súťažné SMS správy, akokoľvek inak odporujúce týmto Pravidlám. Po registrácii dvadsiatich (20) neregulárnych Súťažných SMS prostredníctvom SMS môže byť prijímanie Súťažných SMS od daného Súťažiaceho zastavené blokovaním jeho telefónneho čísla.

3.13 Pri prijatí súťažných SMS do evidenčného systému je zhotovený záznam obsahujúci poradové číslo správy a registrácie, dátum a čas prijatia, obsah prijatej správy a registrácie, telefónne číslo Súťažiaceho. Takto získané informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov, resp. ich zaradenie do zlosovania a vyriešenie reklamácií.

3.14 Do Súťaže budú zaradené iba platné Súťažné SMS. Organizátor, Usporiadateľ a Technický správca si vyhradzujú právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých obdŕžaných Súťažných SMS a registrácií prostredníctvom súťažného formulára.

4. Výhry v Súťaži, ich uplatnenie a distribúcia

4.1 Výhrami v Súťaži sú:

a) 15x voucher v sieti hotelov TMR v hodnote 350€;

b) 50x tankovacia karta v sieti čerpacích staníc Slovnaft v hodnote 50€

Celkový počet výhercov je šesťdesiat päť (65) v celkovej hodnote 7.750€. („Výhra“)

4.2 Technický správca vyžrebuje zo všetkých Súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do Súťaže a splnili podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Žrebovanie“), celkom šesťdesiat päť (65) Súťažiacich, ktorí získajú výhru (jednotlivo ako „Výherca“ alebo spoločne ako „Výhercovia“).

4.3 Opakované zapojenie do Súťaže vždy s novou platnou Súťažnou SMS zvyšuje šancu na výhru.

4.4 Každý Súťažiaci môže získať maximálne jednu (1) Výhru po celý Čas konania Súťaže

4.5 Žrebovanie sa bude konať dňa 12.07.2022 za účasti notára a za účasti dvojčlennej komisie zostavenej zo zamestnancov Technického správcu a za účasti zástupcu Usporiadateľa.

4.6 Na oznámenie výhier Výhercom bude do troch (3) pracovných dní odo dňa Žrebovania použité telefónne číslo, uvedené Výhercom pri registrácii („Oznámenie o výhre“), pri čom Výherca musí do piatich (5) dní od Oznámenia o výhre zaslať fotografiu alebo sken pokladničného bloku obsahujúcu výhernú Súťažnú SMS za účelom kontroly dodržania Pravidiel Súťaže na internetovú adresu špecifikovanú Technickým správcom v Oznámení o výhre. Na tejto adrese je Výherca povinný uviesť svoje kontaktné údaje: meno a priezvisko, doručovaciu adresu v Slovenskej republike, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu. V opačnom prípade jeho nárok na výhru zaniká a jeho výhra bez náhrady prepadá Usporiadateľovi. Prepadnutú výhru Usporiadateľ podľa svojej úvahy prípadne vydá dodatočne vylosovaným náhradníkom alebo výhru použije na iné účely.

4.7 Výhercom bude výhra následne zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo bude dodaná iným prepravcom na Výhercom uvedenú doručovaciu adresu v Slovenskej republike.

4.8 Výhry budú expedované najneskôr do jedného (1) mesiaca po uplynutí Doby konania Súťaže.

4.9 Nárok na výhru zaniká tiež v prípade, kedy sa s Výhercom nepodarí skontaktovať alebo opätovne dohodnúť na spôsobe odovzdania výhry.

4.10 Súťažiacim sa odporúča uschovať si pokladničný blok so Súťažnú SMS minimálne dva (2) týždne po vyhodnotení.

4.11 Organizátor má v odôvodnených prípadoch právo nahradiť výhru podobnou výhrou. Z obdobných dôvodov môže Organizátor upraviť lehoty uvedené v týchto Pravidlách.

4.12 V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na výhru podľa týchto Pravidiel, alebo pokiaľ Výherca výhru odmietne, je výlučne na rozhodnutí Organizátora, či vyžrebuje ako Výhercu iného Súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, alebo či výhru použije na iné účely.

5. Ochrana osobných údajov

5.1 Účasťou v súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že spoločnosť Budiš a.s, so sídlom Dubové, PSČ 038 23 Budiš, Slovenská republika, IČO: 36396591, bude ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať poskytnuté osobné údaje v rozsahu telefónneho čísla a v prípade Výhry v Súťaži v rozsahu mena, priezviska, doručovacej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla a prípadne ďalších údajov poskytnutých Usporiadateľovi v súvislosti s účasťou Súťažiaceho v tejto Súťaži. Spracúvanie osobných údajov v uvedenom rozsahu je nevyhnutné na účasť v Súťaži a v prípade Výhercov na odovzdanie výhry. Organizátor je oprávnený tieto údaje spracúvať na účely realizácie Súťaže a jej vyhodnotenia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Osobné údaje spracúvané na účely realizácie a vyhodnotenia Súťaže sú spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Osobné údaje podľa článku 5.1 týchto Pravidiel budú spracúvané na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania, prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov a na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie právnej ochrany Usporiadateľa. Organizátor a Technický správca sú vo vzťahu k osobným údajom Súťažiacich sprostredkovateľmi pre Usporiadateľa.

5.2 Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené Zákonom, najmä právo

(I) na prístup k osobným údajom, (II) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (III) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (IV) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (V) právo na námietku, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, (VI) na prenosnosť osobných údajov ako aj (VII) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

5.3 Poskytnutie osobných údajov Súťažiacim je dobrovoľné, ale osobné údaje sú nevyhnutné k jeho účasti v Súťaži, a preto neposkytnutie osobných údajov uvedených v čl. 5.1 týchto Pravidiel znemožňuje účasť Súťažiaceho v tejto Súťaži.

5.4 Osobné údaje budú s výnimkou údajov podľa článku 5.6 pre účely Súťaže po Dobu konania Súťaže spracúvané maximálne po dobu stodvadsiatich (120) dní po uplynutí Doby konania Súťaže. Organizátor môže spracúvať osobné údaje po dlhšiu dobu, len ak je ich dlhšie uchovávanie odôvodnené Zákonom alebo oprávnenými záujmami Usporiadateľa, Organizátora, Technického správcu alebo iných Súťažiacich, najmä na účely vymáhania práv a právnych nárokov a na účely obhajoby v prípadných sporoch v súvislosti so Súťažou alebo v konaniach vedených orgánmi verejnej moci v súvislosti so Súťažou.

5.5 Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: help@web-sutaze.sk . Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

5.6 Súťažiaci súťažnou registráciou udeľuje Usporiadateľovi súhlas v súlade s ust. § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, na bezplatné použitie mena a mesta bydliska Súťažiaceho ako Výhercu v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb Usporiadateľa s tým, že môžu byť zadovážené a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové,

a zvukovo-obrazové záznamy Súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udeľovaný na obdobie 1 roku od skončenia Doby konania Súťaže.

6. Spoločné ustanovenia

6.1. Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania Súťaže dostupné na Webovej stránke www.napoje.sk/sutaz a v písomnej podobe v sídle Usporiadateľa.

6.2. Technickú podporu v súvislosti so Súťažou zaisťuje Technický správca, ktorého môžete kontaktovať na telefónnom čísle +420 222 360 360 alebo na e-mailovej adrese: help@web-sutaze.sk .

6.3. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účasťou v Súťaži Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzujete sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.4. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, stratu ani poškodenie výhier.

6.5. Usporiadateľ ani Organizátor rovnako nezodpovedajú za akúkoľvek škodu, ktorú Súťažiaci či ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou v Súťaži alebo užitím získanej výhry.

6.6. Nárok na uplatnenie výhry zo Súťaže nemôže Súťažiaci previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu.

6.7. Usporiadateľ nezodpovedá za plnenie dodania tretími stranami. Podmienky dodania tovaru či služieb získaných v rámci Súťaže sa riadi podmienkami ich dodávateľov.

6.8. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom použitia komunikačných prostriedkov na diaľku, siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

6.9. Vyplatenie peňažného plnenia namiesto výhry nie je možné a Súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny výhry. Súťažiaci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Organizátor ani Usporiadateľ týmto nie je voči Súťažiacim inak zaviazaný a Súťažiaci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora ani Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.

6.10. Usporiadateľ neodpovedá za chybné vyplnenie alebo odoslanie registrácie alebo Súťažnej SMS.

6.11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže alebo Súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže bude vyhlásená na Webovej stránke. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, hlavne v reakcii na okolnosti mimo primeranú kontrolu Usporiadateľa, v rátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich.

6.12. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou so súhlasom Usporiadateľa rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu Organizátora, uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie Organizátora o námietke je konečné.

V Bratislave dňa 31. 05. 2022